Rychlý dotaz
Rychlý dotaz

Obchodní podmínky

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Podnikatelé

 • 1.1Obchodní společnost Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., IČ: 06930263, se sídlem Kounicova 294/63, Brno, (dále jen provozovatel) je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105173, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 • 1.2Mgr. Vít Křížka, advokátní kancelář, IČ: 75182157, se sídlem Bašty 413/2, Brno, (dále jen advokátní kancelář) je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17868, vykonávající advokacii jako samostatný advokát podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.3JUDr. Iva Kuckirová, advokátní kancelář, IČ: 71937358, se sídlem Bašty 413/2, Brno, (dále jen advokátní kancelář) je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17063, vykonávající advokacii jako samostatný advokát podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

2. Všeobecné obchodní podmínky

 • 2.1Mgr. Vít Křížka, advokátní kancelář, IČ: 75182157, se sídlem Bašty 413/2, Brno, JUDr. Iva Kuckirová, advokátní kancelář, IČ: 71937358, se sídlem Bašty 413/2, Brno, a obchodní společnost Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., IČ: 06930263, se sídlem Kounicova 294/63, Brno, (všichni dále společně také jako podnikatelé) společně vydávají tyto obchodní podmínky (dále jen jako podmínky).
 • 2.2Podnikatelé na tyto podmínky odkazují vždy při nabídce uzavření smluv uvedených v čl. 3.1 těchto podmínek, a to tak, že klient se s nimi seznámí při zaškrtnutí tlačítka ve formuláři aplikaci (viz čl. 11.2 těchto podmínek). Aktuální verze podmínek je vždy dostupná na internetové stránce www.nezaplacenafaktura.cz.

3. Předmět obchodních podmínek

 • 3.1Tyto podmínky pro poskytování služby „Nezaplacená faktura“ (dále jen služba) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování dvou následujících zcela samostatných služeb:
  • služeb aplikace, tedy služeb spojených s užíváním aplikace „Nezaplacená faktura“ ze strany provozovatele a
  • právních služeb spočívajících ve vymáhání pohledávek z včas neuhrazených faktur ze strany advokátní kanceláře,
 • 3.2Podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití formuláře aplikace ve smyslu čl. 5.6 těchto podmínek. Na smlouvy uzavřené advokátní kanceláří a klientem nebo provozovatelem a klientem jiným způsobem se tyto podmínky nevztahují.
 • 3.3Případná odchylná ujednání obsažená v písemné smlouvě o poskytování služeb aplikace nebo písemné smlouvě o poskytování právních služeb mají přednost před zněním těchto podmínek. Strany výslovně vylučují možnost uzavření ústní smlouvy o poskytování služeb aplikace nebo ústní smlouvy o poskytování právních služeb.

4. Výkladová pravidla

 • 4.1Zkratky používané v těchto podmínkách, které jsou psány kurzívou, jsou definovány v čl. 5 těchto podmínek.
 • 4.2Pojmy uvedené v těchto podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.
 • 4.3Pokud jsou tyto podmínky přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český.
 • 4.4Nadpisy užívané v těchto podmínkách se nevkládají pouze pro přehlednost, ale při výkladu těchto podmínek mají normativní význam.
 • 4.5V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto podmínek platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se netýká účinnosti, resp. platnosti zbývajících ustanovení.

5. Definice

 • 5.1Advokátní kanceláří se rozumí buď Mgr. Vít Křížka, advokátní kancelář, IČ: 75182157, se sídlem Bašty 413/2, Brno, anebo JUDr. Iva Kuckirová, advokátní kancelář, IČ: 71937358, se sídlem Bašty 413/2, Brno, a to vždy dle konkrétního klienta podle udělené plné moci.
 • 5.2Advokátním tarifem se rozumí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5.3Aplikací se rozumí internetová aplikace s názvem „Nezaplacená faktura“, umístěná na internetových stránkách www.nezaplacenafaktura.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří evidence a správa vymáhání dlužných pohledávek z včas neuhrazených faktur a komunikace mezi věřitelem a advokátní kanceláří.
 • 5.4Dlužníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má dluh z neuhrazené faktury vůči věřiteli.
 • 5.5Fakturou se rozumí úplatný peněžitý závazek, který je doložen (mimo jiné) daňovým dokladem ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dokladem o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 31 odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo jiným účetním dokladem ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který bývá v obchodní a podnikatelské praxi běžně označován jako „faktura“. Fakturou se rozumí rovněž zde zmíněný listinný či elektronický doklad o úplatném peněžitém závazku.
 • 5.6Formulářem aplikace se rozumí formulář v elektronické podobě, který je nedílnou součástí aplikace, pomocí kterého klient objednává právní službu u advokátní kanceláře.
 • 5.7Internetovými stránkami podnikatelů se rozumí adresy www.nezaplacenafaktura.cz, www.nezaplacenafaktura.cz, www.kklegal.cz, www.tvuj-advokat.cz, www.tvujadvokat.cz či případně jiné internetové adresy, které podnikatelé používají nebo budou používat v souvislosti s poskytováním služby.
 • 5.8Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o užívání aplikace s provozovatelem a rovněž věřitel, který uzavírá smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří za použití formuláře aplikace.
 • 5.9Náklady na vymáhání faktury se rozumí veškeré náklady věřitele spojené s uplatněním pohledávky vůči dlužníku. Jde o příslušenství faktury ve smyslu ustanovení § 513 občanského zákoníku, které tvoří zejména odměna za poskytnutí právních služeb, soudní poplatek a další náklady soudního řízení v případě soudního vymáhání faktury a paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky.
 • 5.10Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5.11Odměnou za poskytnutí právních služeb se rozumí odměna a náhrady ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona o advokacii, a to ve výši dle advokátního tarifu.
 • 5.12Osobou jednající jménem či za klienta se rozumí zákonný nebo smluvní zástupce klienta či osoba oprávněná jednat jménem klienta.
 • 5.13Osobou pověřenou poskytnutím právní služby se rozumí advokátní kancelář, jiný advokát pověřený advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátní kanceláří. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci advokátní kanceláře.
 • 5.14Paušálními náklady spojenými s uplatněním pohledávky se rozumí paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky ve smyslu ustanovení § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • 5.15Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.
 • 5.16Podnikatelem se rozumí provozovatel a advokátní kancelář.
 • 5.17Poštou se rozumí provozovatel poštovních služeb.
 • 5.18Provozovatelem se rozumí provozovatel aplikace, tedy obchodní společnost Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., IČ: 06930263, se sídlem Kounicova 294/63, Brno, která zároveň poskytuje pro advokátní kancelář servisní služby spojené se správou aplikace, internetových stránek podnikatelů a je zpracovatelem osobních údajů.
 • 5.19Službou se rozumí služba vymezená v čl. 3.1 těchto podmínek, která spočívá v poskytování dvou zcela samostatných služeb, a to služby spojené s užíváním aplikace „Nezaplacená faktura“ ze strany provozovatele a právních služeb ze strany advokátní kanceláře spočívajících ve vymáhání pohledávek z včas neuhrazených faktur.
 • 5.20Stranou či smluvní stranou se rozumí podnikatel a/nebo klient, příp. věřitel.
 • 5.21Spotřebitelem je klient, který splňuje podmínky dle ustanovení § 419 občanského zákoníku.
 • 5.22Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část aplikace, která je klientovi přístupná po zadání přihlašovacích údajů, tedy loginu (e-mailové adresy) a hesla.
 • 5.23Věřitelem je klient nebo osoba, za kterou nebo jejímž jménem klient oprávněně jedná, a která uzavírá smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří za použití formuláře aplikace. Věřitel má pohledávku vůči dlužníku z neuhrazené faktury, kterou vymáhá za pomocí aplikace.
 • 5.24Zákonem o advokacii se rozumí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5.25Zákonem o některých službách informační společnosti se rozumí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

6. Společná ustanovení

 • 6.1Ustanovení této části se vztahují jak na smlouvu o poskytování služeb aplikace, která je blíže upravena v části třetí těchto podmínek, tak na smlouvu o poskytováních právních služeb, která je blíže upravena v části čtvrté těchto podmínek
 • 6.2Ustanovení ve zvláštní části (část třetí a část čtvrtá) těchto podmínek mají přednost před touto společnou částí.
 • 6.3Ustanovení této části se použijí rovněž na věřitele, a to s ohledem na čl. 5.8 těchto podmínek.

7. Kontraktační proces

 • 7.1Žádný z podnikatelů nemá povinnost vstoupit s klientem do smluvního vztahu nebo poskytnout jakoukoli službu. Podnikatelé jsou oprávněni vázat poskytování služby na předložení potřebných dokumentů a informací. Podnikatelé si dále vyhrazují právo neposkytnout služby, pokud by tím mohlo dojít k porušení nebo ohrožení jejích ekonomických a hospodářských zájmů, dobrého jména a dobré pověsti či etických zásad, na kterých je vybudována a vykonávána advokacie.
 • 7.2Smluvní vztah mezi podnikatelem a klientem je zpravidla uzavírán mimo obchodní prostory podnikatelů, a proto klient souhlasí s tím, aby mu podnikatelé poskytovali informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele na internetových stránkách podnikatelů a v těchto podmínkách.

8. Jednání klienta a podnikatelů

 • 8.1Klient jedná ve vztahu k podnikatelům buď osobně, nebo prostřednictvím osoby jednající jménem či za klienta. Podnikatelé jsou oprávněni stanovit, že některá jednání vůči nim je klient povinen učinit osobně, resp. určitým konkrétním způsobem.
 • 8.2Podnikatelé jsou oprávněni ověřovat oprávnění osoby jednající jménem nebo za klienta a odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti do doby, než budou považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna v dané věci jednat. Podnikatelé jsou dále oprávněni odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jim nebudou předloženy všechny dokumenty a informace nezbytné pro poskytnutí služby nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti
 • 8.3Podnikatelé jsou oprávněni k některým úkonům vyžadovat plnou moc. V případech, kde tak vyžaduje právní předpis, musí být plná moc udělená v požadované formě. Plná moc musí být odeslána prostřednictvím ověřené e-mailové adresy nebo podepsána s úředně ověřeným podpisem.
 • 8.4Podnikatelé jednají osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob, které jsou k danému jednání řádně zmocněné či jejichž oprávnění jednat jménem nebo za podnikatele vyplývá z právních předpisů. Tam, kde to bude podnikatel považovat za vhodné, je oprávněn nahradit podpis osob oprávněných jednat tištěnými nebo mechanickými prostředky, zejména v případě hromadné či automaticky generované korespondence.
 • 8.5Osoba jednající jménem nebo za klienta je povinna při jednání vůči podnikatelům dodržovat veškerá omezení a podmínky pro zastupování klienta, jež pro ni vyplývají z příslušných právních předpisů, z rozhodnutí soudu či jiných státních orgánů nebo z pokynů klienta. V opačném případě je tato osoba povinna nahradit podnikatelům škodu a nemajetkovou újmu, která jí vznikne v důsledku porušení této povinnosti.

9. Vzájemná komunikace

 • 9.1Podnikatelé komunikují s klientem zejména elektronickými prostředky (prostřednictvím e-mailů a datových schránek) či jinými technickými prostředky (prostřednictvím aplikace). V případě potřeby rychlejšího jednání mohou podnikatelé s klientem komunikovat telefonicky. Budou-li to podnikatelé či klient vyžadovat, domluví si termín osobní schůzky, a to v kanceláři podnikatele. Strany se mohou dohodnout na jiném způsobu komunikace či jiném místě osobní schůzky. Podnikatelé jsou oprávněni účtovat poplatky za zvláštní způsob komunikace, zejména cestovné dle platných právních předpisů České republiky.
 • 9.2Podnikatelé jsou oprávnění použít pro komunikaci rovněž poštovní adresu klienta, kterou zjistí z faktur či veřejně přístupných zdrojů (veřejné rejstříky, internet, sociální sítě, …). Podnikatelé zároveň nejsou povinni takto komunikovat, neboť klient bere na vědomí, že zprávy se považují za doručené odesláním na e-mailovou adresu spojenou s uživatelským účtem či prostřednictvím aplikace.
 • 9.3Podnikatelé při komunikaci dodržují zásady bezpečnosti ochrany osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Pro komunikaci využívají kontaktní údaje (e-mailové adresy a telefonní čísla), která jsou spojena s uživatelským účtem v souladu s čl. 10 těchto podmínek, což klient bere na vědomí.
 • 9.4E-mailové adresy, telefonní čísla a případné adresy kanceláří podnikatelů pro komunikaci podnikatelů s klienty jsou vždy uvedeny na internetových stránkách podnikatelů.
 • 9.5Komunikace mezi klientem a advokátní kanceláří požívá zvláštní právní ochrany dle zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů.
 • 9.6Komunikace mezi podnikateli a klientem probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Podnikatelé nejsou povinni přijmout dokument v cizím jazyce. Pokud je přijetí dokumentu v cizím jazyce podmínkou pro poskytnutí právní služby, pak je podnikatel oprávněn žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka na náklady klienta. V případě dokumentů ve více jazykových verzích je pro podnikatele vždy rozhodující existující česká verze.
 • 9.7V rámci poskytování služby mohou být telefonické hovory nahrávány za účelem zlepšení služby. Elektronická komunikace je zaznamenávána vždy. Z osobních schůzek mohou být pořizovány listinné protokoly. Kopie záznamů hovorů a komunikace jsou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let. Podnikatelé jsou oprávněni uchovávat telefonické nahrávky, elektronickou komunikace a listinné protokoly i po delší dobu, pokud je k tomu opravňují právní předpisy.

10. Identifikace klienta a předkládání dokumentů

 • 10.1Každý uživatelský účet je spojen s e-mailovou adresou, telefonním číslem a heslem. E-mailová adresa (login) a heslo jsou přihlašovacími údaji. E-mailová adresa a telefonní číslo jsou kontaktními údaji.
 • 10.2Pro identifikaci klienta využívají podnikatelé dvoufázové ověření identity v souladu s čl. 10.4 a čl. 10.5 těchto podmínek. Klient i podnikatelé berou na vědomí, že tento způsob identifikace je dostatečný a nevzbuzuje pochybnosti o totožnosti osob, které příslušnou komunikaci činí. Strany přitom berou v potaz, že v komunikaci se mohou objevit důvěrné informace, které mají citlivou povahu, zejména obchodní tajemství, advokátní tajemství či osobní údaje.
 • 10.3Pro identifikaci věřitele, který je odlišný od osoby klienta, využívají podnikatelé dále údaje z faktury a veřejně dostupných zdrojů. Klient při využití formuláře aplikace prohlašuje, že je oprávněn jednat jménem věřitele nebo za věřitele.
 • 10.4Pokud se s klientem výslovně nedohodnou jinak, podnikatelé využívají výhradně e-mailovou adresu, spojenou s uživatelským účtem, tedy tu, kterou klient uvedl při registraci ve formuláři aplikace a která byla ověřena zasláním ověřovací e-mailové zprávy.
 • 10.5Pokud se s klientem výslovně nedohodnou jinak, podnikatelé využívají telefonní číslo, spojené s uživatelským účtem, tedy to, které klient uvedl při registraci ve formuláři aplikace a které bylo ověřeno zasláním ověřovací SMS zprávy.
 • 10.6Klient je povinen udržovat své přihlašovací i kontaktní údaje aktuální. Klient je povinen sdělit změnu e-mailové adresy nebo telefonního čísla ve smyslu čl. 10.4 nebo čl. 10.5 těchto podmínek bez zbytečného odkladu podnikatelům.
 • 10.7Podnikatelé si vyhrazují právo opětovně provést ověření dle čl. 10.4 nebo čl. 10.5 těchto podmínek, pokud by vznikla důvodná pochybnost o totožnosti osoby, která příslušnou komunikaci činí.
 • 10.8Před poskytnutím i v průběhu poskytování služby jsou podnikatelé oprávněni žádat o identifikační doklady, další dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole klienta nebo osob jednajících jménem či za klienta. Podnikatelé jsou oprávněni pořídit si pro vlastní potřebu kopie takto předložených dokumentů.

ČÁST TŘETÍ

APLIKACE

11. Uzavření smlouvy o užívání aplikace

 • 11.1Smlouva o poskytování služeb aplikace se uzavírá mezi klientem a provozovatelem, a to v těchto krocích: (1) nabídka smlouvy, (2) identifikace klienta a (3) akceptace nabídky. Klient je identifikován v souladu se čl. 10 těchto podmínek.
 • 11.2Vyplnění formuláře aplikace ze strany klienta je nabídkou k uzavření smlouvy o poskytování služeb aplikace ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku, a to pouze tehdy, pokud klient zaškrtl tlačítka „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a souhlasím s nimi,“ a „Seznámil jsem se se zásadami ochrany osobních údajů.
 • 11.3Vyplněním formuláře aplikace se rozumí vytvoření uživatelského účtu poskytnutím e-mailové adresy, telefonního čísla a hesla.
 • 11.4Klient prohlašuje, že přečetl celé znění těchto podmínek a že se seznámil se zněním Zásad ochrany osobních údajů.
 • 11.5Klient dále potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu o poskytování služeb aplikace za dále stanovených podmínek.
 • 11.6Po úspěšné identifikaci klienta a následném potvrzení registrace ze strany provozovatele dochází k akceptaci nabídky, a tedy k uzavření smlouvy o poskytování služeb aplikace. V opačném případě není smlouva o poskytování služeb aplikace uzavřena.

12. Smlouva o poskytování služeb aplikace

 • 12.1Předmětem smlouvy o užívání aplikace je poskytnutí nevýhradní licence klientovi k používání aplikace na dobu neurčitou, a to prostřednictvím uživatelského účtu, který bude klientovi zřízen v souladu se čl. 13 těchto podmínek.
 • 12.2Strany se dohodly, že licence je sjednána jako bezúplatná. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu službu aplikace zpoplatnit vydáním ceníku, kde bude upravena výše, splatnost a způsob úhrady měsíčního nebo ročního licenčního poplatku a který bude nedílnou součástí těchto podmínek. Ceník bude zveřejněn na internetových stránkách podnikatelů. Tímto zpoplatněním ovšem nemohou být nijak negativně dotčeny smlouvy o poskytování právních služeb, které byly uzavřeny prostřednictvím aplikace před zveřejněním ceníku.
 • 12.3Klient je oprávněn aplikaci využívat výhradně za těmito účely:
  • vymáhání, evidence a správa faktur v souladu s právním předpisy České republiky a těmito podmínkami, zejména částí čtvrtou těchto podmínek,
  • vytvoření objednávky smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří prostřednictvím formuláře aplikace,
  • komunikace mezi věřitelem a advokátní kanceláří, která je nezbytná pro poskytnutí služby.
 • 12.4Klient nesmí bez předchozího souhlasu provozovatele prodávat ani poskytovat aplikaci třetím stranám.
 • 12.5Strany berou na vědomí, že porušení čl. 12.3 nebo čl. 12.4 těchto podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.

13. Uživatelský účet

 • 13.1Provozovatel je povinen klientovi, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytování služeb aplikace, vytvořit uživatelský účet.
 • 13.2Klient má právo na zřízení pouze jednoho uživatelského účtu.
 • 13.3Klient je povinen chránit své přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména heslo. Podnikatelé nejsou odpovědní za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů klientem.
 • 13.4Klient může kdykoliv požádat o zrušení svého účtu, přičemž klient nemá nárok na vrácení plnění za již uhrazené či předplacené zpoplatněné služby v souladu s vydaným ceníkem.
 • 13.5Provozovatel má právo pozastavit či zrušit účet klientovi, který porušuje právní předpisy České republiky nebo tyto podmínky, zejména pravidla obsažená v čl. 12.3, čl. 12.4 a čl. 14 těchto podmínek.
 • 13.6Pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu dle čl. 13.4 nebo čl. 13.5 těchto podmínek nejsou nijak dotčeny již uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, které byly uzavřeny prostřednictvím aplikace před pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu.
 • 13.7Klient nemá nárok na náhradu škody způsobenou pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu.

14. Práva a povinnosti stran

 • 14.1Klient je oprávněn prostřednictvím formuláře aplikace oprávněn vymáhat faktury, pokud je sám věřitelem nebo pokud jedná jménem či za věřitele.
 • 14.2Provozovatel je povinen zajistit provoz aplikace s alespoň 95% dostupností v rámci kalendářního roku. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu aplikace z neodvratitelných objektivních důvodů jako je výpadek elektrického proudu nebo internetu a dále případ plánovaného výpadku z důvodu pravidelné údržby aplikace. O plánovaném výpadku aplikace je provozovatel povinen předem klienta informovat prostřednictvím aplikace, obchodním sdělením nebo na internetových stránkách podnikatelů.
 • 14.3Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona o některých službách informační společnosti. Služby aplikace jsou službou informační společnosti ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona o některých službách informační společnosti.
 • 14.4Provozovatel nenese odpovědnost za obsah přenášených informací ve smyslu ustanovení § 3 zákona o některých službách informační společnosti, za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací ve smyslu ustanovení § 4 zákona o některých službách informační společnosti ani za ukládání obsahu informací poskytovaných klientem § 5 zákona o některých službách informační společnosti.
 • 14.5Provozovatel není povinen ani oprávněn dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 • 14.6Klient nese odpovědnost za data a informace, které do aplikace zadává a které při práci s aplikací používá, tj. zejména za data a informace obsažené ve faktuře.
 • 14.7Klient je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti podnikatelů nebo jejich služby. Klient nesmí poškozovat aplikaci ani internetové stránky podnikatelů, přičemž za poškozován aplikace se rozumí také snahy o SQL injection přes formulář aplikace, zneužití API či účelové přepisování údajů.
 • 14.8Klient nesmí používat aplikaci k nekalým obchodním praktikám či neetickým postupům. Tím se rozumí zejména využívání aplikace k vymáhání neopodstatněných, zfalšovaných nebo již uhrazených faktur.
 • 14.9Pokud klient způsobí provozovateli škodu porušením právních předpisů České republiky nebo těchto podmínek, má provozovatel právo na náhradu škody a nemajetkové újmy.
 • 14.10Za případné neoprávněné jednání klienta při používání aplikace a internetových stránek podnikatelů nenesou podnikatelé žádnou odpovědnost.

15. Práva z vadného plnění

 • 15.1Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito podmínkami. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese advokat@nezaplacenafaktura.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služby.
 • 15.2Reklamaci aplikace či stížnost na službu může klient uplatňovat vůči provozovateli, a to tak, že podrobně popíše rozsah reklamace aplikace. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany provozovatele, nebyla-li tato vytknuta již dříve, a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl provozovatel objektivně posoudit. Klient má právo uplatňovat reklamaci do třiceti dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není provozovatel povinen reagovat.
 • 15.3Řádnou reklamaci se provozovatel zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude klient o způsobu vyřízení vyrozuměn. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci provozovatele.
 • 15.4Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci ani na službu.

16. Ukončení smlouvy o užívání aplikace

 • 16.1Klient je oprávněn smlouvu o poskytování služeb aplikace kdykoli bez udání důvodu vypovědět s okamžitou platností. V takovém případě bude klientovi do pěti pracovních dnů zrušen uživatelský účet.
 • 16.2Smlouva o poskytování služeb aplikace je ukončena rovněž zrušením uživatelského účtu ve smyslu čl. 13.4 nebo čl. 13.5 těchto podmínek.
 • 16.3Ukončením smlouvy o užívání aplikace není nijak dotčeno právo na úhradu licenční poplatku ve smyslu čl. 12.2 těchto podmínek za každý započatý kalendářní měsíc, kdy měl klient zřízen uživatelský účet.
 • 16.4Ukončením smlouvy o užívání aplikace nejsou nijak dotčeny již uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, které byly uzavřeny prostřednictvím aplikace před ukončením smlouvy o poskytování služeb aplikace.

17. Informace pro spotřebitele

 • 17.1Spotřebitel prohlašuje, že mu byly prostřednictvím internetových stránek podnikatelů, aplikace a těchto podmínek, jejichž úplně přečtení potvrdil při zřízení uživatelského účtu, srozumitelným způsobem poskytnuty následující informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, konkrétně:
  • totožnost podnikatele, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: obchodní společnost Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., IČ: 06930263, se sídlem Kounicova 294/63, Brno, kterou je možné kontaktovat na e-mailové adrese advokat@nezaplacenafaktura.cz;
  • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: aplikace Nezaplacená faktura, která slouží k evidenci a správě vymáhání dlužných faktur a ke komunikaci mezi věřitelem a advokátní kanceláří.
  • cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: služba je poskytována bezúplatně, nicméně může být do budoucna zpoplatněna v souladu se čl. 12.2 těchto podmínek;
  • způsob platby a způsob dodání nebo plnění: případný způsob platby by v budoucnu byl uveden v ceníku v souladu s čl. 12.2 těchto podmínek; provozovatel plní poskytnutím nevýhradní licence k používání aplikace, umístěné na internetových stránkách www.nezaplacenafaktura.cz, přičemž konkrétní způsob plnění je rozveden v těchto podmínkách, zejména v této třetí části;
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: informace jsou obsaženy v čl. 15 těchto podmínek;
  • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, přičemž podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v čl. 16 těchto podmínek;
  • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: aplikace je funkční v nejnovějších verzích webových prohlížečů Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, aplikace tedy může fungovat chybně; provozovatel garantuje 95% dostupnost v kalendářním roce v souladu s čl. 14.2 těchto podmínek;
  • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy: není vyžadován žádný specifický hardware; aplikaci je možné používat vždy v nejnovějších verzích webových prohlížečů Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, aplikace tedy může fungovat chybně.
 • 17.2Případné spory mezi spotřebitelem a provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na internetové stránce na adrese www.adr.coi.cz.

18. Zasílání obchodních sdělení a soubory cookies

 • 18.1Klient bere na vědomí, že je oprávněným zájmem podnikatelů zasílat klientům obchodních sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.
 • 18.2Za účelem zlepšení poskytované služby využívají internetové stránky podnikatelů soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve webovém prohlížeči klienta a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
 • 18.3Soubory cookies podnikatelům pomáhají ke správné funkčnosti internetových stránek podnikatelů, aby bylo možné plnit následující funkce:
  • dokončit proces registrace a zřízení uživatelského účtu s co nejmenšími obtížemi;
  • zapamatování přístupových údajů klienta, aby je nemusel pokaždé zadávat;
  • zjišťování, které stránky internetových stránek podnikatelů a které funkce aplikace používá klient nejčastěji, dále zjištění, odkud na internetové stránky podnikatelů přišel a jaký využívá webový prohlížeč, na základě čehož je mu co nejlépe přizpůsobena služba;
  • zjištění, které reklamy si klient nejčastěji prohlíží, aby se mu při procházení internetových stránek podnikatelů nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se mu nezobrazovala reklama na zboží či služby, o které nemá zájem.
 • 18.4Soubory cookies používané na internetových stránkách podnikatelů lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve webovém prohlížeči klienta pouze do té doby, než zavře webový prohlížeč, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies,“ které zůstávají uloženy v zařízení klienta déle nebo dokud je ručně neodstraní (doba ponechání souborů cookies v zařízení pak závisí na nastavení samotného souboru cookie a nastavení webového prohlížeče klienta).
 • 18.5Používání souborů cookies lze nastavit pomocí webového prohlížeče klienta. Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Klient je oprávněn soubory cookies pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
 • 18.6Používáním aplikace a prohlížením internetových stránek podnikatelů s výše popsaným používáním cookies klient souhlasí.

19. Autorská práva

 • 19.1Aplikace včetně její mobilní verze je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Majetková práva k aplikaci podle tohoto zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu uzavřených Českou republikou náleží provozovateli.

ČÁST ČTVRTÁ

VYMÁHÁNÍ POHLEDLÁVEK

20. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

 • 20.1Smlouva o poskytování právních služeb se uzavírá mezi věřitelem a advokátní kanceláří, a to v těchto krocích: (1) závazná objednávka a (2) akceptace objednávky. Věřitel je identifikován na faktuře.
 • 20.2Závazná objednávka může být učiněna pouze prostřednictvím formuláře aplikace, a to nahráním faktury, kterou má věřitel zájem vymáhat po dlužníkovi, a to pouze tehdy, pokud klient zaškrtl tlačítko „Faktura byla řádně vystavena, jsem oprávněn ji vymáhat a doposud nebyla zcela uhrazena.“
 • 20.3Klient prohlašuje, že faktura je založena na legitimním důvodu, byla vystavena v souladu s právními předpisy České republiky a doposud nebyla uhrazena. Pokud byla faktura částečně uhrazena, je klient povinen tuto skutečnost sdělit ve formuláři aplikace.
 • 20.4Klient potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb za dále stanovených podmínek.
 • 20.5Klient, který je odlišný od osoby věřitele, potvrzuje, že je oprávněn jednat za věřitele nebo jeho jménem, tzn. je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb (viz čl. 19.4 těchto podmínek).
 • 20.6Po zpracování faktury v aplikaci ve smyslu čl. 22.3 těchto podmínek ze strany advokátní kanceláře dochází k akceptaci objednávky, a tedy k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. V opačném případě není smlouva o poskytování právních služeb uzavřena.

21. Smlouva o poskytování právních služeb

 • 21.1Předmětem smlouvy o poskytování právních služeb je poskytování právních služeb advokátní kanceláří ve prospěch věřitele, spočívajících ve vymáhání faktury, a závazek věřitele zaplatit za poskytnutí právních služeb smluvenou odměnu.
 • 21.2Smlouva o poskytování právních služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 21.3Smlouva o poskytování právních služeb se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem o advokacii a občanským zákoníkem a etickými pravidly advokacie.
 • 21.4Smlouva o poskytování právních služeb, tvořená těmito podmínkami a údaji, které klient uvedl ve formuláři aplikace, bude uložena v elektronické podobě u advokátní kanceláře. Klient bude mít přístup k obsahu této smlouvy na svém uživatelském účtu.
 • 21.5Při převzetí případu je advokátní kancelář oprávněna požadovat, aby podmínkou pro poskytnutí právní služby bylo vykonání auditu v přebírané věci, event. v těch věcech, které mohou mít na poskytování právní služby vliv.

22. Proces vymáhání pohledávky

 • 22.1Proces vymáhání faktury probíhá dle kroků popsaných v čl. 22.2 až čl. 22.8 těchto podmínek.
 • 22.2Klient nahraje fakturu prostřednictvím formuláře aplikace, čímž učiní závaznou objednávku na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Tento stav je v aplikaci označován jako „nahrání faktury“. Klient tímto také výslovně žádá, aby mu první dva úkony právní služby, tedy příprava a převzetí věci a odeslání předžalobní výzvy, byly poskytnuty před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby ve smyslu čl. 20.6 těchto podmínek.
 • 22.3Advokátní kancelář ověří, že faktura byla úspěšně nahrána a že je čitelná. Advokátní kancelář zároveň potvrdí, že má zájem ji vymáhat a akceptuje objednávku na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Tento stav je v aplikaci označován jako „předání advokátovi“.
 • 22.4Advokátní kancelář se zkontaktuje s věřitelem pro doplnění dalších informací a podkladů k řádnému a včasnému poskytnutí právní služby. Tento stav je v aplikaci označován „kontrola advokátem“. Jedná se o právní posouzení věci.
 • 22.5Advokátní kancelář zašle dlužníku předžalobní výzvu s alespoň sedmidenní lhůtou pro dobrovolné uhrazení faktury a nákladů spojených s vymáháním faktury na účet provozovatele. Tento stav je v aplikaci označován „zaslání předžalobní výzvy“ nebo „odeslání předžalobní výzvy“.
 • 22.6Jestliže dlužník fakturu a náklady spojené s vymáháním faktury dobrovolně neuhradí ve stanovené lhůtě, advokátní kancelář navrhne věřiteli další procesní postup, jak fakturu či náklady spojené s vymáháním faktury vymáhat v dané konkrétní věci. Tento stav je v aplikaci označen textem „faktura nebyla uhrazena v termínu,“ popř. „faktura je soudně vymáhána,“ pokud se strany dohodnou na soudním vymáhání faktury včetně nákladů spojených s vymáháním faktury.
 • 22.7Proces vymáhání je úspěšně ukončen uhrazením faktury a nákladů spojených s vymáháním faktury věřiteli dobrovolně ze strany dlužníka či jiné osoby, která za něj fakturu uhradí, ať už dobrovolně nebo ve vykonávacím řízení. Pokud byla faktura uhrazena na účet provozovatele nebo advokátní kanceláře, tento je povinen ji přeposlat na účet uvedený ve faktuře či jinam dle dohody mezi advokátní kanceláří a věřitelem do pěti pracovních dnů. Následně je v aplikaci vyznačen stav „uhrazení faktury.“
 • 22.8Proces vymáhání může být ukončen také ukončením smluvního vztahu mezi advokátní kanceláří a věřitelem, konstatováním, že faktura je nedobytná, či z jiného důvodu. Tento stav je označen v aplikaci textem „vymáhání ukončeno“.

23. Práva a povinnosti stran

 • 23.1Advokátní kancelář se zavazuje vyvíjet svou činnost ve prospěch věřitele odborně, s maximální péčí a včas. Zároveň prohlašuje, že nebude zastupovat zájmy žádné třetí osoby, které by mohly být v kolizi s oprávněnými zájmy věřitele, a že po dobu poskytování právní služby nepřistoupí na takové závazky vůči třetím osobám, jejichž plnění by mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy věřitele, které jsou svěřeny do péče advokátní kanceláře. Advokátní kancelář odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí sjednaných činností, služeb a jí poskytovaných rad a konzultací.
 • 23.2Věřitel se zavazuje uhradit odměnu za poskytnutí právních služeb v souladu se čl. 25 těchto podmínek.
 • 23.3Věřitel je povinen poskytnout advokátní kanceláři veškeré jemu dostupné informace a podklady, které by advokátní kancelář mohla potřebovat pro řádné a včasné poskytnutí právní služby, a to úplné a nezkreslené bez ohledu na to, zda si je advokátní kancelář výslovně vyžádá či nikoliv. Věřitel se dále zavazuje uvědomit advokátní kancelář o jakýchkoliv dalších informacích a materiálech, vztahujících se k faktuře, jakož i o jakýchkoliv jednáních a korespondenci s dlužníkem či třetími stranami, které mohou mít na poskytování právních služeb vliv.
 • 23.4Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby je rovněž vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí formuláře aplikace v rozsahu nezbytném pro posouzení věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů, zejména objednávek, smluv, daňových dokladů a předávacích protokolů, a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany klienta. Nesplní-li klient některou z povinností uvedených v tomto nebo předchozím článku těchto podmínek, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má advokátní kancelář právo smlouvu vypovědět v souladu s čl. 27.2 těchto podmínek.
 • 23.5Veškeré podklady a informace dle čl. 23.3 a čl. 23.4 těchto podmínek je klient povinen poskytnout s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.
 • 23.6Věřitel bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta osobou pověřenou poskytnutím právní služby, a to jménem advokátní kanceláře a na její účet. Pokud to vyplývá z právních procesních předpisů České republiky nebo ze zákona o advokacii, anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z osob pověřených poskytnutím právní služby vlastním jménem na účet advokátní kanceláře.
 • 23.7Věřitel bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit judikaturní změny či obraty, které můžou ovlivnit úspěšnost vymožení faktury. Osoby pověřené poskytnutím právní služby se v této souvislosti zavazují vždy věřitele v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.
 • 23.8Věřitel bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby nejsou oprávněny, bez výslovného souhlasu věřitele, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých věřitelem. Věřitel zároveň bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz věřitele.
 • 23.9Věřitel bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
 • 23.10Věřitel je oprávněn účastnit se jakýchkoliv jednání vedených v jeho věci advokátní kanceláří, kdykoliv to uzná za vhodné, jakož i vyžadovat si průběžně stručné informace o vývoji v předmětné záležitosti. Náklady vzniklé na straně věřitele při zabezpečování jeho součinnosti jdou plně k jeho tíži.
 • 23.11Věřitel bere na vědomí, že předmětem právních služeb není zajišťování a kompletace důkazů. Pokud bude věřitel požadovat, aby z předaných materiálů byly vytvořeny materiály vhodné pro použití jako důkazy, pak tato práce bude účtována jako poskytnutí právních služeb.
 • 23.12Advokátní kancelář odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobila v souvislosti s výkonem advokacie, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena osobou pověřenou poskytnutím právní služby. Advokátní kancelář se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinila.
 • 23.13Předmětem odpovědnosti advokátní kanceláře není obchodní či jiné hospodářské riziko z věřitelova podnikání.
 • 23.14Věřitel bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází advokátní kancelář z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.
 • 23.15Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody, které by mohly v souvislosti s poskytováním právní služby z důvodů na její straně vzniknout.

24. Povinnost mlčenlivost a advokátní spis

 • 24.1Advokátní kancelář má v souladu s ustanovením § 21 zákona o advokacii povinnost mlčenlivosti o všech záležitostech i informacích, které se dozvěděla nebo získala při poskytování právní služby nebo v souvislosti s tímto poskytováním a zavazuje držet v tajnosti veškeré informace, které v souvislosti s poskytováním právní služby od věřitele získá, a to i po ukončení smlouvy o poskytování právních služeb. K tomuto jsou zavázány i osoby pověřené poskytnutím právní služby.
 • 24.2Věřitel bere na vědomí, že dle zákona o advokacii může být advokátní kancelář nebo osoba pověřená poskytnutím právní služby povinnosti mlčenlivosti zproštěna, budou-li pro to splněny zákonné podmínky v souladu s ustanovením § 21 zákona o advokacii.
 • 24.3Na základě vymezeného případu advokátní kancelář založí věřiteli elektronický advokátní spis v uživatelském účtu klienta. Věřitel bere na vědomí, že dle zákona o advokacii je advokátní kancelář povinna archivovat spisovou agendu po dobu pěti let. Po této době může být spisová agenda skartována. Advokátní kancelář je oprávněn pro své účely založit také listinný advokátní spis, který bude uchováván v sídle advokátní kanceláře.

25. Odměna

 • 25.1Advokátní kanceláři náleží odměna za poskytnutí právních služeb dle advokátního tarifu. Advokátní kancelář tuto odměnu vyúčtuje dlužníkovi v předžalobní výzvě jakožto náklady spojené s vymáháním faktury v souladu se čl. 22.5 těchto podmínek.
 • 25.2Věřitel je vždy předem upozorněn advokátní kanceláří na odměnu za poskytnutí právní služby u každého plánovaného právního úkonu. Advokátní kancelář právní úkon neučiní, jestliže je věřitel neodsouhlasí včetně odměny.
 • 25.3Odměna za poskytnutí právních služeb nezahrnuje další uskutečněné výdaje, zejména soudní, správní či jiné poplatky, znalečné za vypracované znalecké posudky, cestovní náklady a další náklady, které advokátní kancelář prokazatelně vynaloží v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování právních služeb a budou účtovány zvlášť.
 • 25.4Ve věcech, o nichž je vedeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení, náleží advokátní kanceláři coby odměna za poskytnutí právních služeb také náklady právního zastoupení přiznané soudem či jiným orgánem veřejné moci.
 • 25.5K odměně za poskytnutí právních služeb bude advokátní kancelář účtovat daň z přidané hodnoty, pokud bude plátcem této daně, a to dle platných daňových předpisů České republiky.
 • 25.6Pokud bude věřitel požadovat právní pomoc a služby v mimořádném rozsahu, mimořádně náročné, v cizím jazyku nebo ve zvlášť složitých otázkách, dohodne se advokátní kancelář a věřitel na odměně zvlášť. Stejně tak, pokud bude věřitel požadovat právní pomoc a služby mimo rozsah vymáhání faktury, sjedná s advokátní kanceláří konkrétní odměnu, která bude účtována samostatně.

26. Práva z vadného plnění

 • 26.1Věřitel je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito podmínkami. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese advokat@nezaplacenafaktura.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
 • 26.2Reklamaci právních služeb či stížnost na právní služby může věřitel uplatňovat vůči advokátní kanceláři, a to tak, že podrobně popíše rozsah reklamace právních služeb, tzn. zejména popíše konkrétní nedostatky. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany advokátní kanceláře, nebyla-li tato vytknuta již dříve, a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku věřitel uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla advokátní kancelář objektivně posoudit. Věřitel má právo uplatňovat reklamaci do třiceti dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není advokátní kanceláře povinna reagovat.
 • 26.3Řádnou reklamaci se advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude věřitel o způsobu vyřízení vyrozuměn. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci advokátní kanceláře.
 • 26.4Advokátní kancelář neposkytuje žádnou záruku na právní služby.

27. Ukončení smlouvy o poskytování právních služeb

 • 27.1Advokátní kancelář je povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v ustanovení § 19 zákona o advokacii.
 • 27.2Advokátní kancelář je oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ní a věřitelem nebo neposkytuje-li věřitel potřebnou součinnost. Advokátní kancelář je oprávněna takto postupovat také tehdy, pokud věřitel přes poučení advokátní kanceláře o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právními předpisy České republiky nebo etickými zásadami advokacie, trvá na tom, aby advokátní kancelář přesto postupovala podle těchto pokynů.
 • 27.3Advokátní kancelář je oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v případě, že věřitel nezaplatil advokátní kanceláři odměnu v souladu s čl. 25 těchto podmínek ani po upomínce k zaplacení.
 • 27.4Věřitel je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
 • 27.5Strany si výslovně sjednávají, že advokátní kancelář nemá povinnost dle ustanovení § 20 odst. 6 zákona o advokacii.
 • 27.6Dojde-li k ukončení smlouvy o poskytování právních služeb a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je věřitel povinen uhradit poměrnou část odměny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby, než byla smlouva s advokátní kanceláři ukončena. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere věřitel na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů.
 • 27.7Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude odměna za poskytnutí právních služeb či záloha na ni v případě ukončení smlouvy o poskytování právních služeb vrácena na účet věřitele, který byl použit k úhradě nebo který byl uveden na faktuře (konkrétní účet zvolí advokátní kancelář). V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou věřiteli účtovány žádné náklady.

28. Informace pro spotřebitele

 • 28.1Věřitel prohlašuje, že mu byly prostřednictvím internetových stránek podnikatelů, aplikace a těchto podmínek, jejichž úplně přečtení potvrdil při zřízení uživatelského účtu, srozumitelným způsobem poskytnuty informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, konkrétně:
  • totožnost podnikatele, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: Mgr. Vít Křížka, advokátní kancelář, IČ: 75182157, se sídlem Bašty 413/2, Brno, a JUDr. Iva Kuckirová, advokátní kancelář, IČ: 71937358, se sídlem Bašty 413/2, Brno, které je možné kontaktovat na e-mailové adrese advokat@nezaplacenafaktura.cz nebo advokat@kklegal.cz;
  • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: právní služby v režimu zákona o advokacii, spočívající ve vymáhání neuhrazené faktury; jde zejména o právní konzultace, jednání s dlužníkem, sepsání předžalobní výzvy či zastoupení v soudním řízení;
  • cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: informace o odměně za poskytnutí právních služeb jsou obsaženy v čl. 25 těchto podmínek;
  • způsob platby a způsob dodání nebo plnění: informace o způsobu platby jsou obsaženy v čl. 25 těchto podmínek; způsob poskytnutí právní služby závisí na konkrétní povaze právní služby, nicméně zpravidla je poskytována na základě elektronické nebo telefonické komunikace prostřednictvím aplikace, popř. je-li to nutné v sídle advokátní kanceláře;
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: informace jsou obsaženy v čl. 26 těchto podmínek;
  • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, přičemž podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v čl. 27 těchto podmínek;
 • 28.2Případné spory mezi spotřebitelem a advokátní kanceláří lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká advokátní komora, pobočka Brno, se sídlem nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na internetové stránce na adrese www.cak.cz.
 • 28.3Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, s výjimkou uvedenou v čl. 28.4 těchto podmínek.
 • 28.4S ohledem na povahu právních služeb spotřebitel odesláním formuláře aplikace ve smyslu čl. 22.2 těchto podmínek výslovně žádá, aby mu první dva úkony právní služby, tedy příprava a převzetí věci a odeslání předžalobní výzvy, byly poskytnuty před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby. Spotřebitel pak nemůže odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, byla-li mu právní služba již poskytnuta.

ČÁST PÁTÁ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

29. Zásady ochrany osobních údajů

 • 29.1Informace povinně zveřejňované podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle právních předpisů České republiky na ochranu osobních údajů jsou z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti uvedeny v samostatném dokumentu označeném jako Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

30. Rozhodné právo

 • 30.1Právní vztahy mezi klientem a podnikateli se řídí právním řádem České republiky.
 • 30.2Není-li mezi klientem a podnikateli písemně dohodnuto jinak, je k řešení sporů příslušný Městský soud v Brně.

31. Změna obchodních podmínek

 • 31.1Podnikatelé mají právo změnit tyto podmínky. O takové změně jsou klienta povinni informovat prostřednictvím obchodního sdělení či aplikace nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud klient s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit smlouvu o poskytování služeb aplikace či smlouvy o poskytování právních služeb.

32. Účinnost

 • 32.1Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22. července 2019.
Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s poskytnutím souborů cookies